Главен уредник:
Зоран Бојаровски

Редакција:
Стојан Синадинов, Мирјана Василева

За Рацин.мк пишуваат:
Катерина Колозова, Емилија Целакоска, Тони Поповски, Ацо Лукароски, Љуан Имери, Љубиша Николовски

Издавач:
ШОРТКАТ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво, Скопје

Контакт:
info@racin.mk