енергетика

Во МЕМО е формиран Oдбор за организираниот пазар на електрична енергија