Инвестиции

Инвестмент Монитор: Северна Македонија е ѕвезда меѓу земјите за привлекување странски директни инвестиции