социјалдемократи

Практикување на прогресивен европски центризам или застој и неизвесност поради продлабочени поделби