заштита на правата на децата

Истражување: До Омбудсманот поднесени 191 претставки за повреда на правата на децата, насилството сè уште присутно во училиштата