културно наследство

Вевчанскиот карневал е прогласен за културно наследство од особено значење